Winkelwagen

Algemene voorwaarden

These terms and conditions have been formulated in Dutch. For full and correct interpretation of meaning, please change your language settings to Dutch by clicking the Dutch flag in the top right of the screen.

1. Definities

In deze Huurvoorwaarden “Meubel-abonnement” hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Huurvoorwaarden

“Meubel-abonnement”: deze huurvoorwaarden van Homespring BV.

Contract: de overeenkomst tussen Homespring BV en Klant voor de huur van een Meubel.

Ingangsdatum: de dag waarop het gehuurde Meubel door de klant wordt besteld.

Homespring BV: Homespring BV gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75727358.

Klant: de contractant met wie Homespring B.V. een Contract heeft gesloten.

Meubel: Het meubelstuk, of de meubels, met eventueel toebehoren waarvan Homespring BV de eigenaar is, die door Homespring BV aan Klant onder het Contract wordt verhuurd.

Maandtermijn: de maandelijkse huursom die Klant onder het Contract aan Homespring BV verschuldigd is.

Website: de website van Homespring BV: www.homespring.co

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.

2. Algemeen

2.1 Deze Huurvoorwaarden “Meubel-abonnement” zijn exclusief van toepassing op het Contract, alsmede op elke offerte van Homespring BV voor het sluiten van een overeenkomst voor de huur van meubels, en maken daarvan integraal deel uit.

2.2 De toepasselijkheid van andersluidende voorwaarden op het Contract wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Een offerte van Homespring BV is vrijblijvend en kan altijd herroepen worden.

2.4 In het geval Klant verhuist, zal hij Homespring BV via een mail naar info@homespring.co zijn nieuwe adres doorgeven.

2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen van dit Contract laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Klant en Homespring BV verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.6 Het Contract of enig recht of verplichting daarin zal niet worden overgedragen of gecedeerd door de Klant aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homespring BV hiervoor verkregen te hebben, bij ontbreken waarvan zulke overdracht of cessie ongeldig zal zijn en rechtens niet jegens Homespring BV kan worden ingeroepen.

3. Totstandkoming Contract

3.1 Het Contract wordt gesloten op de dag dat klant de incasso heeft bevestigd en Homespring BV een orderbevestiging aan Klant heeft gezonden.

3.2 Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Homespring BV is niet gehouden de juistheid van de gegevens te controleren.

4. Ontbindingsrecht

4.1 In het geval dat het Contract voor een Meubel telefonisch, via de Website, of per email is gesloten is er sprake van een “overeenkomst gesloten op afstand” en kan Klant het Contract zonder opgave van redenen ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van het contract.

4.2 In het geval de Klant een Overeenkomst aangaat om een Boxspring te huren, is er sprake van maatwerk. In het geval er in opdracht van de Klant een Boxpring wordt samengesteld, heeft de Klant wettelijk gezien geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

4.3 In uitzondering op artikel 4.2 wordt te allen tijde een uitzondering gemaakt. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 72 uur na het aangaan hiervan te ontbinden. In het geval Klant gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zoals in dit Artikel omschreven, zal hij dit Homespring BV schriftelijk per email berichten (aan: info@homespring.co).

4.3 In het geval Klant gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zoals in dit Artikel omschreven, zal hij dit Homespring BV schriftelijk per email berichten (aan: info@homespring.co).

5. Maandtermijn en betaling

5.1 Klant zal aan Homespring BV bij aanvang van het Contract de eventueel in het Contract overeengekomen borgsom betalen als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen onder het Contract.

5.2 Klant is vanaf de Ingangsdatum de in het Contract overeengekomen maandelijkse huursom, vermeerderd met BTW, als Maandtermijn aan Homespring BV verschuldigd. Wijzigingen in het BTW-tarief en andere heffingen van overheidswege kunnen aan de Klant worden doorbelast, die alsdan gehouden is om deze kosten(verhogingen) te dragen.

5.3 Betaling zal plaatsvinden middels vooruitbetaling maandelijks via een automatische incasso. Klant zal Homespring BV daarvoor een incassomachtiging verstekken.

5.4 Homespring BV is gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen, indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In die gevallen zal Homespring BV overgaan tot het versturen van een digitale aanmaning en kan Homespring BV de openstaande betalingen, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de door Homespring BV op de factuur vermelde termijn. Bij uitblijvende betaling zal Homespring BV de vordering uit handen geven aan een door haar ingeschakeld incassobureau.

5.5 Bij niet-tijdige betaling is Klant direct zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment rente en met inachtneming van de termijn als genoemd in artikel 6:96, zesde lid, BW redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte aan Homespring BV verschuldigd. Bovendien is Homespring BV in dat geval gerechtigd om zijn verplichtingen uit dit Contract jegens de Klant op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Klant zijn voldaan.

5.6 De hoogte van de rente is gelijk aan de wettelijke rente bij niet-handelstransacties, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

5.7 Onder de redelijke kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte wordt in ieder geval verstaan de buitengerechtelijke kosten (waaronder de door Homespring BV zelf te maken kosten voor het aanmanen van Klant en overige administratieve kosten), die in redelijkheid gemaakt worden voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte.

5.8 Alle redelijke (buitengerechtelijke) kosten, die door Homespring BV worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van een verbintenis tot betaling van een geldsom, dienen door de Klant aan Homespring BV te worden vergoed overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en art. 6:96, zesde lid, BW.

5.9 Alle redelijke proceskosten (inclusief doch niet gelimiteerd tot advocaatkosten), die worden gemaakt in een gerechtelijke procedure, aangespannen door Homespring BV tegen een Klant of vice versa ter verkrijging van voldoening in rechte, dienen door de Klant aan Homespring BV te worden vergoed.

5.10 Door Klant verschuldigde Maandtermijnen en bedragen zullen zonder korting of inhouding door Klant aan Homespring BV worden voldaan. Klant zal vorderingen, uit welke hoofde dan ook, niet verrekenen. Klant heeft niet het recht om enige betaling aan Homespring BV op te schorten.

6. Levering van het Meubel

6.1 Homespring BV zal het Meubel op het door de Klant in de orderbevestiging aangegeven adres af laten leveren, nadat Homespring BV de aanbetaling en/of borgsom en de machtiging tot automatische incasso van Klant heeft ontvangen.

6.2 Klant zal het Meubel direct na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming controleren. Als Klant het Meubel in slechte staat aantreft , of als hij twijfelt omtrent de goede staat van het Meubel, zal Klant Homespring BV daarvan onmiddellijk schriftelijk per email op de hoogte stellen (aan: support@homespring.co) en de instructies van Homespring BV opvolgen.

7. Eigendom van het Meubel

Homespring BV blijft eigenaar van het Meubel.

8. Gebruik Product

8.1 Het is klant niet toegestaan het Meubel commercieel te exploiteren of aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.

8.2 Klant zal zich als een goed huurder gedragen. Klant zal het Meubel zorgvuldig gebruiken en daarbij de gebruiksaanwijzing en instructies van de fabrikant en Homespring BV naleven. Klant zal in elk geval:
1. Het Meubel gebruiken voor het doel waarvoor het is bedoeld.
2. het Meubel in dezelfde staat houden als waarin het door Homespring BV aan de Klant is geleverd.
3. geschikte maatregelen nemen ter voorkoming en beperking van schade, verlies en diefstal.
4. geen (technische) wijzigingen uitvoeren aan het Meubel of optische veranderingen aan het Meubel aanbrengen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van door de fabrikant aangebrachte kenmerken.
5. het Meubel tegen schade door weersinvloeden, damp en vocht beschermen.
6. Homespring BV binnen 3 Werkdagen informeren als een derde beslag legt op het Meubel en deze derde direct informeren over het eigendomsrecht van Homespring BV op het meubel.

8.3 Klant zal zelf geen reparaties aan het Meubel uitvoeren en ook derden geen reparaties aan het Meubel laten uitvoeren, tenzij Homespring BV daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming aan Klant heeft gegeven.

8.4 Klant zal schade aan, en/of verlies en/of diefstal van het Meubel schriftelijk per email aan Homespring BV melden binnen 3 Werkdagen nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn via info@homespring.co. Bij verlies of diefstal zal Klant daarvan binnen 2 Werkdagen aangifte doen bij de politie en Homespring BV het bewijs van de aangifte verstrekken.

9. Garantie

9.1 Homespring BV garandeert het functioneren van het Meubel conform de garantievoorwaarden, bij een zorgvuldig gebruik daarvan door Klant.

9.2 In het geval van het niet functioneren conform de fabrieksgarantie van het Meubel zal Klant dit schriftelijk per email aan Homespring BV melden (via info@homespring.co) binnen 3 Werkdagen nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van Homespring BV. Daarbij zal Klant de instructies van Homespring BV over toezending van het defecte Product opvolgen. Homespring BV zal het Meubel laten herstellen dan wel een vervangend Product bij de Klant installeren, tenzij de schade en/of het niet functioneren van het meubel, naar het uitsluitend oordeel van Homespring BV, te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de Klant of het niet-naleven van de gebruiksaanwijzing of van de instructies van de fabrikant of van die van Homespring BV. In het laatste geval zijn de garantievoorwaarden niet van toepassing en komen de kosten voor reparatie/vervanging van het Meubel aan de Klant voor rekening van Klant.

9.3 Indien het niet functioneren het Meubel conform de fabrieksgarantie van het Meubel niet wordt gemeld aan Homespring BV binnen 3 Werkdagen, nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, dan kan de Klant geen beroep doen op de garantiebepalingen in dit artikel 9 en is de Klant volledig aansprakelijk jegens Homespring BV voor alle schade van Homespring BV die daarvan het gevolg zal zijn.

9.4 Schade, diefstal of verlies van het Meubel komen voor rekening van de Klant.

10. Aansprakelijkheid Homespring BV

10.1 Homespring BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Klant ontstaan ten gevolge van a) een toerekenbare tekortkoming in het handelen of nalaten van haar verplichtingen onder het Contract of b) indien er sprake is van schade als gevolg van dood en/of lichamelijk letsel. De aansprakelijkheid van Homespring BV is in geval van a) beperkt tot 4 maandelijkse huurtermijnen. De aansprakelijkheid van Homespring BV is in geval van b) beperkt tot ten hoogste een bedrag van 1.000.000 euro per gebeurtenis.

10.2 In het geval van opzet en/of grove schuld zal Homespring BV zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking.

10.3 Schade dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 3 Werkdagen nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, door Klant schriftelijk per email aan Homespring BV te worden gemeld aan info@homespring.co. Schade die niet binnen die termijn aan Homespring BV is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk maakt dat een tijdige reactie niet van hem verlangd kon worden.

11. Huurperiode

11.1 Het Contract wordt vanaf de Ingangsdatum aangegaan voor de periode die in het Contract is overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode eindigt het Contract.

11.2 Tussentijdse opzegging door Klant is niet mogelijk

11.3 Klant is gedurende de gehele looptijd van het Contract de Maandtermijn verschuldigd. In het geval Klant (tijdelijk) geen gebruik van het Meubel kan maken wegens schade, het niet-functioneren, verlies of diefstal, is de Klant geen maandtermijnen verschuldigd.

11.4 Homespring BV heeft alleen het recht om het Contract met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien: a) Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder het Contract, dan wel na het sluiten van het Contract Homespring BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen; b) aan de Klant al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend of hiertoe een verzoek is gedaan; c) Klant in staat van faillissement is of dreigt te worden verklaard; d) er bij de Klant sprake is van beslaglegging of dreigende beslaglegging op het meubel; e) een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw voor de Klant is ingediend; f) de Klant is overleden; g) de Klant onder bewind of curatele is of wordt geplaatst; h) Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de Klant is verhuisd zonder dat de Klant zich heeft gehouden aan artikel 2.4 van deze Huurvoorwaarden “Meubel-abonnement”.

11.5 In het geval dat een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 onder a, b, c, d, e, of g zich voordoet, dan zal de Klant dit onmiddellijk en schriftelijk aan Homespring BV meedelen. In het geval dat een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 onder f zich voordoet, dan zal (één van) de nabestaande(n) van de Klant dit onmiddellijk en schriftelijk aan Homespring BV meedelen. De mededeling op grond van dit artikel zal schriftelijk per email aan Homespring BV worden gedaan aan info@homespring.nl.

11.6 Indien Homespring BV het Contract overeenkomstig artikel 11.4 met onmiddellijke ingang beëindigt, zal dit onverwijld schriftelijk aan de Klant (dan wel aan de nabestaanden in het geval van artikel 11.4 onder f) worden gecommuniceerd.

11.7 Homespring BV is niet gehouden tot enige vorm van vergoeding aan de Klant (of aan de nabestaanden in het geval van beëindiging van het Contract op grond van artikel 11.4 onder f) van schade als gevolg van beëindiging van het Contract overeenkomstig artikel 11.4.

11.8 Indien Homespring BV het Contract op grond van het artikel 11.4 tussentijds beëindigt, zijn alle vorderingen op de Klant (dan wel op de nabestaanden in het geval van artikel 11.4 onder f) terstond opeisbaar. Bovendien is de Klant een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter grootte van 2/3e van de nog resterende maandtermijnen tot het einde van het contract.

11.9 Na het einde van het Contract zal het Meubel door Homespring BV worden opgehaald. Homespring BV zal hiervoor binnen 14 dagen na het einde van het Contract een afspraak maken met de Klant. In geval van beëindiging van het Contract, op welke wijze dan ook, geldt dat de Klant het Meubel in goede, oorspronkelijke en complete staat met alle geleverde toebehoren oplevert. Klant zal eventuele instructies van Homespring BV daarbij opvolgen.

11.10 In het geval Homespring BV het Meubel niet in goede, oorspronkelijke en complete staat met alle geleverde toebehoren aantreft, is Klant een bedrag aan Homespring BV verschuldigd gelijk aan de vervangingswaarde van het Meubel te vermeerderen met de eventueel door Klant betaalde borg, onverminderd de gehoudenheid van Klant om het Meubel alsnog te retourneren en het recht van Homespring BV op volledige schadevergoeding.

11.11 Na de inname van het Meubel in goede, oorspronkelijke en complete staat met alle geleverde toebehoren zal Homespring BV Klant de eventueel betaalde borgsom restitueren onder aftrek van eventuele nog aan Homespring BV toekomende Maandtermijn en of andere gelden.

12. Privacy

Homespring BV verwerkt persoonsgegevens van Klant ten behoeve van de uitvoering van het Contract. Homespring BV zal bij de verwerking de toepasselijke wet- en regelgeving en het Privacy statement dat is opgenomen op de Website in acht nemen.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Nederlands recht is op het Contract en de daaruit voortvloeiende rechten van toepassing.

13.2 Alle geschillen, welke ontstaan omtrent, of naar aanleiding van dit Contract en de uitvoering daarvan, alsmede geschillen omtrent 6 overeenkomsten die het gevolg zijn van dit Contract, zullen in eerste instantie worden berecht door de competente rechter in het Arrondissement Rotterdam, met uitsluiting van iedere andere rechter.