Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 "Bedenktijd": de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2 "Consument": de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3 "Contract": de overeenkomst tussen Consument en Tinka B.V. voor Gespreid betalen met krediet;

1.4 "Dag": kalenderdag;

1.5 "Herroepingsrecht": de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.6 "Homespring B.V.": Homespring B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75727358;

1.7 "Ingangsdatum": de dag waarop de kredietaanvraag door Tinka BV is goedgekeurd;

1.8 "Klant": de Consument met wie Tinka B.V. een Contract heeft gesloten ten behoeve van aankopen op krediet bij Homespring B.V.;

1.9 "Meubel" en "Meubels": Het product, of de producten, met eventuele toebehoren, die door Homespring B.V. aan Klant onder de Overeenkomst op afstand en het Contract is verkocht;

1.10 "Overeenkomst op afstand": een overeenkomst die tussen Homespring B.V. en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;

1.11 "Techniek voor communicatie op afstand": middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Homespring B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

1.12 "Termijn": de maandelijkse afbetaling die Klant onder het Contract met Tinka B.V. aan Homespring B.V. verschuldigd is;

1.13 "Website": de website van Homespring B.V.: www.homespring.co;

1.14 "Werkdagen": maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Homespring B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Homespring B.V. en de Consument.

2.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de Consument beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 De Consument die Meubels wil kopen bij Homespring B.V. heeft te allen tijde de intentie om gebruik te maken van Gespreid betalen met krediet. De consument dient eerst een acceptatieprocedure te doorlopen, waarbij de financiële situatie en kredietwaardigheid van de Consument gecontroleerd wordt. Niet elke consument komt in aanmerking voor Gespreid betalen met krediet. De voorwaarden hiervoor worden nader bepaald in de relatie tussen de Consument en Tinka B.V. Homespring B.V. is geen partij bij de eventuele kredietovereenkomst die de Consument met Tinka B.V. aangaat. Meer informatie hierover is te vinden op:  https://homespring.co/pages/faqhttps://www.tinka.nl, en https://www.youtube.com/watch?v=pcSclIirf20.

2.4 Een offerte van Homespring B.V., opererend via www.homespring.co, is vrijblijvend en kan altijd herroepen worden, tot het moment waarop het Contract is afgesloten.

3. Totstandkoming Overeenkomst op afstand en Contract

3.1 De Overeenkomst op afstand wordt gesloten op de dag dat de Consument Meubels koopt van Homespring B.V. op www.homespring.co, nadat de Consument akkoord heeft gegeven op de hier geformuleerde Algemene voorwaarden en Homespring B.V. een orderbevestiging aan Consument heeft gezonden.

3.2 Het Contract met Tinka B.V. gaat in op de dag dat Tinka B.V. akkoord heeft gegeven op het door Consument aangevraagde krediet voor het aanschaffen van Meubels van Homespring B.V., en dit akkoord heeft gecommuniceerd aan de Consument. De Consument wordt hierdoor Klant bij Tinka B.V.

3.3 Bij het aangaan van de Overeenkomst op afstand en het Contract staat de Consument in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Homespring B.V. is niet gehouden de juistheid van de gegevens te controleren.

4. Aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Meubels. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Meubels.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. Ontbindingsrecht

5.1 De Consument kan de Overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een Meubel gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Homespring B.V. mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. In het geval de Consument gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zoals in dit Artikel omschreven, zal hij dit Homespring B.V. schriftelijk per email berichten (aan: info@homespring.co).

5.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Meubel heeft ontvangen, of:

a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Meubels heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Meubel heeft ontvangen;

b. als de levering van een Meubel bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

6. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Meubel en de verpakking. Hij zal het Meubel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Meubel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Meubel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6. 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Meubel die het gevolg is van een manier van omgaan met het Meubel die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6.3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Meubel als Homespring B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

7. Maandtermijn en betaling

7.1 De Klant is vanaf de Ingangsdatum van het Contract met Tinka B.V. de overeengekomen maandelijkse termijnen verschuldigd aan Homespring B.V.. Deze betalingen vinden plaats via Tinka B.V., met wie de Klant een kredietovereenkomst is aangegaan. Wijzigingen in het BTW-tarief en andere heffingen van overheidswege kunnen aan de Klant worden doorbelast, die dan gehouden is om deze kosten(verhogingen) te dragen.

7.2 Bij aanvang van het Contract met Tinka B.V. zal de eerste termijn onmiddellijk automatisch bij de Klant worden geïncasseerd, ook al zijn de meubels nog niet geleverd door Homespring B.V.

7.3 De volgende termijn zal automatisch worden geïncasseerd één maand nadat het laatste Meubel van de totaalorder is geleverd aan de Klant.

7.4  De hoogte van de rente is gelijk aan 0,0%.

7.5 Het aantal termijnen waarin het totaalbedrag van de Meubel-order wordt betaald is door de Consument aangegeven bij het aangaan van de Overeenkomst op afstand bij het 'betalen' van de Meubels op www.homespring.co.

7.6 Het Contract wordt vanaf de Ingangsdatum aangegaan voor de periode die in het Contract is overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode eindigt het Contract, en is het Meubel volledig afbetaald door de Klant.

7.7 Het Meubel kan sneller worden afbetaald door de Klant dan vooraf overeengekomen. In dat geval....

8. Levering van het Meubel

8.1 Homespring B.V. zal het Meubel op het door de Klant in de orderbevestiging aangegeven adres af laten leveren, nadat Homespring B.V. de aanbetaling en/of borgsom en de machtiging tot automatische incasso van Klant heeft ontvangen.

8.2 Klant zal het Meubel direct na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming controleren. Als Klant het Meubel in slechte staat aantreft, of als hij twijfelt omtrent de goede staat van het Meubel, zal Klant Homespring B.V. daarvan onmiddellijk per email op de hoogte stellen (aan: support@homespring.co) en de instructies van Homespring B.V. opvolgen.

9. Garantie

9.1 Homespring B.V. garandeert het functioneren van het Meubel conform de garantievoorwaarden, bij een zorgvuldig gebruik daarvan door Klant.

9.2 In het geval van het niet functioneren conform de fabrieksgarantie van het Meubel zal Klant dit schriftelijk per email aan Homespring B.V. melden (via info@homespring.co) binnen 3 Werkdagen nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn. Daarbij zal Klant de instructies van Homespring B.V. over het verzenden of het ophalen van het defecte Meubel opvolgen. De kosten van verzenden en transport komen voor rekening van Homespring B.V.. Homespring B.V. zal een vervangend Meubel bij de Klant installeren, tenzij de schade en/of het niet functioneren van het Meubel, naar het uitsluitend oordeel van Homespring B.V., te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de Klant of het niet-naleven van de gebruiksaanwijzing of van de instructies van de fabrikant of van die van Homespring B.V. In het laatste geval zijn de garantievoorwaarden niet van toepassing en komen de kosten voor reparatie/vervanging van het Meubel aan de Klant voor rekening van Klant.

9.3 Indien het niet functioneren van het Meubel conform de fabrieksgarantie van het Meubel niet wordt gemeld aan Homespring B.V. binnen 3 Werkdagen, nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, dan kan de Klant geen beroep doen op de garantiebepalingen in dit artikel 9 en is de Klant volledig aansprakelijk jegens Homespring B.V. voor alle schade van Homespring B.V. die daarvan het gevolg zal zijn.

10. Aansprakelijkheid Homespring B.V.

10.1 Homespring B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Klant ontstaan ten gevolge van:

a) een toerekenbare tekortkoming in het handelen of nalaten van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op afstand, of;

b) indien er sprake is van schade als gevolg van dood en/of lichamelijk letsel. De aansprakelijkheid van Homespring B.V. is in geval van a) beperkt tot 4 maandelijkse huurtermijnen. De aansprakelijkheid van Homespring B.V. is in geval van b) beperkt tot ten hoogste een bedrag van €1.000.000 per gebeurtenis.

10.2 In het geval van opzet en/of grove schuld zal Homespring B.V. zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking.

10.3 Schade dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 3 Werkdagen nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn, door Klant schriftelijk per email aan Homespring B.V. te worden gemeld aan info@homespring.co. Schade die niet binnen die termijn aan Homespring B.V. is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk maakt dat een tijdige reactie niet van hem verlangd kon worden. 

11. Privacy

Homespring B.V. verwerkt persoonsgegevens van Klant ten behoeve van de uitvoering van het Contract. Homespring B.V. zal bij de verwerking de toepasselijke wet- en regelgeving en het Privacy statement dat is opgenomen op de website in acht nemen.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Het Nederlands recht is op het Contract en de daaruit voortvloeiende rechten van toepassing.

12.2 Alle geschillen, welke ontstaan omtrent, of naar aanleiding van dit Contract en de uitvoering daarvan, alsmede geschillen omtrent de overeenkomsten die het gevolg zijn van dit Contract, zullen in eerste instantie worden berecht door de competente rechter in het Arrondissement Rotterdam, met uitsluiting van iedere andere rechter.